Subversion Repositories sd-xbmc

Rev

Rev 288 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

#summary Opis jak wygenerować plik z logiem

= Generowanie pliku _log_ =

==Sposób 1: Włączenie logowania bezpośrednio z XBMC==

Logowanie możemy włączyć bezpośrednio z XBMC, korzystając z opcji menu: {{{System->Ustawienia->System->Debugowanie}}} i zaznaczenie opcji {{{Włącz logowanie (debug)}}}.
[https://lh4.googleusercontent.com/-KMtm9PYOu6Y/UL_Iihjy6TI/AAAAAAAAA5w/Uqh-tlX-TjA/s912/screenshot013.png]
Standardowo o fakcie generowania logu zawiadamia Cię informacja w lewym górnym rogu ekranu podająca lokalizacje pliku logu, zużycie pamięci (MEM) i procesora (CPU) oraz ilości wyświetlanych ramek na sekundę (FPS).
[https://lh5.googleusercontent.com/-lZwmVq0_zP0/UL_Iila3EzI/AAAAAAAAA5s/a43Z_7uuj7Q/s912/screenshot014.png]

==Sposób 2: Włączenie logowania za pomocą pliku konfiguracyjnego==

Logowanie można również włączyć poprzez edycję pliku konfiguracyjnego {{{advancedsettings.xml}}} i ustawienie parametru {{{loglevel}}}.
Opcja włączania logu w ten sposób jest niezwykle przydatna gdy XBMC nie startuje prawidłowo i nie mamy szansy wejść do jego menu ustawień.
 
Plik konfiguracyjny {{{advancedsettings.xml}}}  znajduje się w folderze z danymi aplikacji (np. dla Windows będzie to {{{%appdata% \XBMC)}}}. Edytujemy go dowolnym edytorem (ja używam Geany).
 
W przypadku braku pliku {{{advancedsettings.xml}}} we wskazanym folderze należy go samemu utworzyć.

Wartością dodaną, w stosunku do włączania logowania bezpośrednio z XBMC, jest możliwość decydowania jak szczegółowe dane powinien nasz log zawierać. I tak poprzez parametr {{{loglevel}}} można ustawić jedną z wartości:
||-1||brak logowania||
||0||normalne logowanie (ustawienie domyślne)||
||1||logowanie szczegółowe (debug)||
||2||jak (1) + informacja na ekranie o użyciu procesora, pamięci itp.||
||3||jak (2) + inormacja szczegółowa o zasobach SMB||
 

Dodatkowo możliwe jest ustawienie atrybutu {{{hidden}}}, który decyduje czy opcja włączania / wyłączania logowania będzie widoczna w XBMC (_false_) czy też nie (_true_).Przykładowo, chcąc włączyć szczegółowe logowanie, bez wyświetlania  informacji na ekranie, oraz ukryć opcję logowania z menu XBMC, należałoby wpisać:

<loglevel hide=true>1loglevel>

Po wszystkim zapisujemy plik ustawień i restartujemy XBMC.

==Inne rozwiązania / dodatki==
Możesz również chcieć użyć pluginu {{{XBMC Log Uploader}}}, który automatyzuje proces współdzielenia logu.

==Lokalizacja==
Pliki logu znajdziesz w katalogu z zainstalowanym XBMC - typowo (w zależności od Systemu Operacyjnego) będzie to:
|| Linux ||{{{/home/user/.xbmc/temp/ }}}||
|| Crystalbuntu ||{{{/root/.xbmc/temp/}}}||
|| Windows ||{{{%APPDATA%\XBMC\ }}}||
|| iOS (ATV2/iPad/iPhone) ||{{{/private/var/mobile/Library/Preferences/ }}}||
|| OSX/ATV ||{{{/Users//Library/Logs/ }}}||
|| Android ||{{{/data/data/org.xbmc.xbmc/cache/temp/}}}||

Otwierając podaną lokalizację znajdziesz zwykle w niej dwa pliki:
 * *xbmc.log* – ostatni plik logu (to właśnie ten plik w zwykle Cię interesuje!),
 * *xbmc.old.log* – kopia poprzedniego pliku logu,

==Format==
Log jest zwykłym plikiem tekstowym, a każde zdarzenie jest logowane przez XBMC w podanym niżej formacie:

[TIMESTAMP] T:[THREADID] M:[FREEMEM] [LEVEL]: [MESSAGE]
 * TIMESTAMP - czas,
 * THREADID – identyfikator wątku zdarzenia,
 * FREEMEM – ilość wolnej pamięci (w bajtach),
 * LEVEL – poziom logowania,
 * MESSAGE – krótki opis i/lub ważne informacje o zdarzeniu.

==Poziomy logowania==
W XBMC istnieją dwa różne poziomy logowania. Pierwszy jest to poziom szczegółowości zdarzenia, drugi kontroluje który poziom szczegółowości jest faktycznie zapisywany do logu.

Poziomy szczegółowości zdarzeń:
 * DEBUG – Szczegółowa informacja o statusie XBMC. Ta informacja jest w zwykle użyteczna dla programistów  lub doświadczonych użytkownikom XBMC.
 * INFO – Zdarzenie nie będące problemem. Logowane informacyjnie.
 * NOTICE – Podobne do INFO ale o większym znaczeniu. Ten poziom logowania i wcześniejsze są używane domyślnie.
 * WARNING – Potencjalny problem. Jeżeli XBMC wykonało akcję, której nie oczekiwałeś, tutaj zajdziesz prawdopodobnie informację dlaczego tak się stało.
 * ERROR – Wystąpił błąd. Typowo informowany jesteś o błędach skóry, odtwarzania itp.
 * FATAL – Błąd krytyczny. XBMC nieoczekiwanie zakończy pracę.

==Poziomy kontroli szczegółowości zapisu logu:==
Poziomy posortowano w kolejności zależnej od ilości dostarczanej informacji:
 * None – Brak logowania. Plik xbmc.log może zostać utworzony, lecz pozostanie pusty.
 * Normal – Poziom domyślny. Logowane będą darzenia poziomu NOTICE lub wyższe.
 * Debug – Wszystkie zdarzenia będą logowane. Ten poziom lub wyższy jest zwykle oczekiwany w przypadku szukania pomocy innych (np. na Forum).
 * Debug w/ Visuals – Wyświetla te same informacje jak poziom Debug, lecz dodatkowo ilość wolnej pamięci i użycie procesora będą wyświetlanie na ekranie.
 * SMB Debug – To samo co Debug w/ Visuals, dodatkowo z masą szczegółowych informacji dotyczących protokołu Samba. Używaj tylko gdy to niezbędne / zostaniesz o to poproszony. 

Generated by GNU Enscript 1.6.5.2.